Základní informace

Pod kaž­dým pro­duk­tem je gra­máž, ve které jsme schop­ni naše pro­duk­ty dodat kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi
Naše pro­duk­ty pěs­tu­je­me vždy na za­káz­ku, abychom do­dr­že­li ma­xi­mál­ní čer­stvost
Pro B2B part­ne­ry (ca­te­ring, re­stau­ra­ce) máme při­pra­ve­ný zvlášt­ní pro­gram
Pro ob­jed­ná­ní vámi vy­bra­né­ho zboží nás ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat na:  info@leafygreen.cz

Leafy micros

Root micros

Microherbs

řezané microgreens v prodejních krabičkách

Naše micro­gre­ens do­dá­vá­me v tý­den­ních, 14-ti den­ních nebo v mě­síč­ních in­ter­va­lech dle ob­jed­náv­ky. Do­dá­vá­me v úterý nebo v pátek. Roz­vá­ží­me pouze po Praze. Pro bliž­ší in­for­ma­ce a ceny pro­duk­tů nás ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat na: info@leafygreen.cz

Cena do­pra­vy 65,- Kč. Pro ob­jed­náv­ky nad 1.200,- Kč se do­prav­né ne­ú­čtu­je. Mi­ni­mál­ní ob­jed­náv­ka v hod­no­tě 400,- Kč.

Catering / Firemní akce

Jste ca­te­rin­go­vá spo­leč­nost a rádi byste obo­ha­ti­li nebo zpes­t­ři­li váš ca­te­ring o naše pro­duk­ty? Micro­gre­ens se hodí ke všem po­kr­mům jako jsou maso, ryby, různé druhy pří­loh, po­lév­ky, na de­zer­ty, do ze­le­ni­no­vých sa­lá­tů, bur­ge­rů, na jed­no­hub­ky či do sendvi­čů. Pro bliž­ší in­for­ma­ce ohled­ně do­stup­nos­ti na­šich pro­duk­tů a formy ob­jed­náv­ky nás kon­tak­tuj­te na: info@leafygreen.cz

Restaurace / Hotely

Jste re­stau­ra­ce či hotel v Praze? Mů­že­me Vám dodat naše čer­stvé a lo­kál­ní micro­gre­ens přímo k Vašim dve­řím. Frek­ven­ce zá­vo­zů je možné na­sta­vit in­di­vi­du­ál­ně dle va­šich po­třeb. Spo­lu­prá­ce s námi zna­me­ná nej­čer­s­tvěj­ší a nej­kva­lit­něj­ší pro­duk­ty pro vaší ku­chy­ni a vaše zá­kaz­ní­ky. Pro­střed­ník mezi námi a vaším ku­cha­řem byl vy­ma­zán. Pro bliž­ší in­for­ma­ce ohled­ně do­stup­nos­ti na­šich pro­duk­tů a formy ob­jed­náv­ky nás kon­tak­tuj­te na: info@leafygreen.cz